#1. சி__த்தை - ஒரு காட்டு விலங்கு

#2. இ__ம்பு - ஓர் உலோகம்

#3. ஆ__ - நதியின் இன்னொரு பெயர்

#4. ப__ந்து - ஒரு பறவை

#5. சி__மை - பெருமைக்கு எதிர்ச்சொல்

error decoding
finish

Results

guest
0 கருத்துகள்
Inline Feedbacks
View all comments